• Creative Cloud

  ?o je nové v slu?be Creative Cloud.

  Objavujte nové sp?soby spolupráce, tvorte a spájajte sa s komunitou, a to v?ade, kde ste.

  Spolupracujte efektívnej?ie, aj ke? pracujete na dia?ku.

  Mo?no spolu so svojím tímom pracujete mimo kancelárie. No v?aka novym sp?sobom ukladania, zdie?ania a kontroly súborov v slu?be Creative Cloud budete ma? pocit, akoby ste spolupracovali v jednej miestnosti.

  ?al?ie informácie

  Spolupracujte efektívnej?ie, aj ke? pracujete na dia?ku.

  POZRITE SI NOVé MO?NOSTI SPOLUPRáCE NA DIA?KU


  Adobe XD

  Adobe XD

  Upravujte spolo?ne v reálnom ?ase jeden dokument viacerymi dizajnérmi.

  Illustrator

  Adobe Illustrator

  Ukladajte a zdie?ajte cloudové dokumenty alebo sledujte verzie súborov priamo vo svojej aplikácií.

  InDesign

  Adobe InDesign

  Odosielajte súbory na kontrolu. Komentáre si m??ete zobrazova? a odpoveda? na ne priamo v aplikácii InDesign.

  Spark

  Adobe Spark

  Vyh?adávajte schválené obrázky v zdie?anych kni?niciach a umiestňujte ich na stránky aplikácie Spark.

  Kni?nice Creative Cloud Libraries

  Kni?nice Creative Cloud Libraries

  Pristupujte k dátovym zdrojom, organizujte ich a zdie?ajte v r?znych aplikáciách, zariadeniach a tímoch.

  Tvorte odkia?ko?vek.

  V?aka na?im najnov?ím aktualizáciám e?te nikdy nebolo jednoduch?ie vytvára? to, ?o si viete predstavi?, bez oh?adu na to, kde ste, v aplikáciách Photoshop na iPade, XD, Illustrator a mnohych ?al?ích.

  Tvorba bez obmedzení.

  POZRITE SI NOVé MO?NOSTI TVORBY Z ?UBOVO?NéHO MIESTA


  Photoshop

  Adobe Photoshop

  Optimalizácia portrétov priná?a profesionálne vysledky jedinym kliknutím.

  Photoshop na iPade

  Photoshop na iPade

  Presúvajte obrázky medzi aplikáciami Lightroom a Photoshop bez problémov.

  Adobe Photoshop Lightroom

  Photoshop Lightroom

  Chráňte svoje digitálne fotografie novym nástrojom na tvorbu vodotla?e.

  Premiere Pro

  Adobe Premiere Pro

  Vydávajte rychlej?ie a upravujte efektívnej?ie v?aka novym vylep?eniam vykonu.

  Adobe Stock Audio

  Adobe Stock Audio

  Objavte hudobné skladby bez licen?nych poplatkov, ktorych autormi sú cenami oven?ení umelci.

  Písma Adobe

  Písma Adobe

  Prezerajte si písma a vyberajte si pod?a nálady, ?ánru, ?i zámeru.

  Spojte sa s komunitou.

  ?i ste v pou?ívaní aplikácií nová?ik, alebo ich zvládate ?avou zadnou, sme tu na to, aby sme vám pomáhali zlep?ova? sa, roz?irova? hranice predstavivosti a pomáha? vám na ka?dom kroku.

  Lightroom

  Lightroom

  Predve?te svoje najlep?ie zábery, pozrite sa, ako sa darí ostatnym, a získajte horúce tipy od skvelych fotografov.

  Vyskú?a?

  Adobe Live

  Adobe Live

  U?te sa u?ito?né zru?nosti od dizajnérov, ilustrátorov, fotografov a ?al?ích profesionálov v reálnom ?ase.

  U?te sa od profesionálov

  Nájdite plán slu?by Creative Cloud, ktory je pre vás najvhodnej?í.

  Jednotlivci

  59,99 € mesa?ne

  Získajte celú kolekciu s viac ako 20 tvorivymi aplikáciami a slu?bami.

  ?tudenti a u?itelia

  19,50 € mesa?ne

  U?etrite viac ako 65 % na celej kolekcii aplikácií Creative Cloud.

  Tímy

  U? od29,99 € mesa?ne

  Získajte v?etko, ?o potrebujete na vytváranie skvelych diel, ako aj jednoduché spravovanie licencovania, pokro?ilú podporu a ?al?ie funkcie.

  Nákup cez telefón: +44 203 0277 764

  Creative Cloud

  Kreativita pre v?etkych.

  Fotografia. Video. Dizajn. Pou?ívate?ské rozhranie. 3D a roz?írená realita (AR). Creative Cloud dovolí va?ej predstavivosti roztiahnu? krídla.

  免费人成在线观看网站